logo_mczp15.jpg

 

Centrum prowadzi działalność leczniczą:


1)    w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Opieki Ambulatoryjnej;
2)    w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne – w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Opieki Stacjonarnej;
3)    stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne – w przedsiębiorstwie o nazwie Zespół Nieszpitalnej Opieki Stacjonarnej.


Strukturę organizacyjną Zespołu Opieki Ambulatoryjnej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych tworzy jednostka organizacyjna Zakład Psychoterapii Uzależnień – Łódź ul. Niciarniana 41 z następującymi komórkami organizacyjnymi:


1)    Poradnia Leczenia Uzależnień – Łódź, ul. Niciarniana 41;
2)    Poradnia Leczenia Uzależnień – Łódź, ul. Kilińskiego 232;
3)    Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych – Łódź, ul. Niciarniana 41;
4)    Poradnia Psychologiczna – Łódź, ul. Niciarniana 41;
5)    Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu – Łódź, ul. Niciarniana 41;
6)    Poradnia Zdrowia Psychicznego – Łódź, ul. Niciarniana 41;
7)    Poradnia Promocji Zdrowia – Łódź, ul. Niciarniana 41;


2. Strukturę organizacyjną Zespołu Opieki Stacjonarnej tworzy jednostka organizacyjna Zakład Medycyny Uzależnień – Łódź ul. Kilińskiego 232 z następującymi komórkami organizacyjnymi:


1)    Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacji) – Łódź, ul. Kilińskiego 232;
2)    Oddział Leczenia Uzależnień – Łódź, ul. Niciarniana 41;
3)    Dział Farmacji – Łódź, ul. Kilińskiego 232


3. Strukturę Zespołu Nieszpitalnej Opieki Stacjonarnej tworzy Zakład Diagnostyczno-Obserwacyjny – Łódź, ul. Kilińskiego 232 w skład którego wchodzi Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny – Łódź, ul. Kilińskiego 232;


4. Strukturę organizacyjną Centrum w zakresie świadczeń socjalno-bytowych, readaptacyjnych i rehabilitacji społecznej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych tworzy Zakład Rehabilitacji i Readaptacji – Łódź, ul. Niciarniana 41, w skład którego wchodzą:


1)    Hostel – noclegownia, ul. Przybyszewskiego 251/253;
2)    Hostel – noclegownia, ul. Niciarniana 41;
3)     Hostel dla sprawców przemocy domowej – noclegownia, ul. Niciarniana 41;

 

5. Strukturę organizacyjną Centrum w zakresie działalności naukowo-badawczej i szkoleniowej tworzy Pracownia Badań nad Uzależnieniami – Łódź, ul. Niciarniana 41.


6. Pozostałą strukturę organizacyjną Centrum tworzą inne komórki organizacyjne i stanowiska pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Centrum.