logo_mczp15.jpg

Pracownicy Centrum

Personel Centrum obejmuje pracowników działalności podstawowej, działalności
administracyjnej oraz związanej z obsługą Centrum.
Pracownicy działalności podstawowej
Lekarze - specjaliści w różnych dziedzinach medycyny,
Terapeuci - specjaliści terapii uzależnień, w tym psychologowie oraz instruktorzy terapii uzależnień
Średni personel medyczny - pielęgniarki i ratownicy medyczni, technik medyczny-laborant, statystycy medyczni
Pomocniczy personel medyczny - sanitariusze, rejestratorki medyczne i salowe.
Personel działalności administracyjnej
stanowiska Dyrektora Centrum oraz Jego Zastępca, stanowiska Kierowników Zakładów i Poradni, także stanowiska ds. kadrowych, księgowych, prawnych, organizacyjnych, administracyjno-gospodarczych, informatycznych i prowadzenia Sekretariatu Centrum.
Personel związany z obsługą to pracownicy techniczni, wykonujący na rzecz Centrum prace konserwacyjne, zadania dozoru oraz porządkowe.