logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41

Na podstawie Zarządzenia Nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r.

w dniu 21.10. 2015 r.

Ogłasza Konkurs Ofert

Na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ MCZP.

 

1. Konkurs jest przeprowadzony według „Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź”, stanowiących załącznik nr 1 do Zrządzenia Nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r. (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

 

2. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 z 2010 r. Nr 182 poz. 1228, z 2012 poz. 1166 oraz z 2013 r. poz. 1036) oraz wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów a także posiadać doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych.

 

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem siedziby oferenta oraz napisem „Na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ MCZP” w sekretariacie MCZP przy ul. Niciarnianej 41, III piętro do dnia 28.10.2015 do godz. 12.30.

 

4. Oferent składa ofertę wraz z załącznikami i w sposób określony w § 3 punkt 3-9 „Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź”, stanowiących załącznik nr 1 do Zrządzenia Nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r. (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

 

5. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu można uzyskać u Głównej Księgowej MCZP, ul. Niciarniana 41, III p. tel / fax: (042) 674 04 29  wew. 29.

 

6. MCZP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Dyrektor

dr n. med. Krzysztof Kumański

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zarządzenia Nr 1834/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.09.2015 r.)