logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

 

http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/ogloszenie.pdf
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/SIWZ.doc
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/zalacznik1.doc
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/zalacznik2_oswiadczenie.doc
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_02_leki/zalacznik3_umowa.doc

 


Nr postępowania: ZP/02/2015 Data: 23.02.2015 r.

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

www.mczp-lodz.pl

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 18 18

Fax 0-42 676 18 88

ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę dla zamówienia pn.:

„Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi”

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Działu Farmacji Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 232. Dostawa odbywać się będzie raz w tygodniu następnego dnia po złożeniu zamówienia telefonicznie lub faksem. Koszty transportu muszą być uwzględnione w podanych cenach leków. Szczegółowy wykaz leków w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Pakiet 1 – leki

Pakiet 2 - środki opatrunkowe i sprzęt medyczny jednorazowego użytku

 

Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości produktu podanej przez Zamawiającego, wymaganych dawek oraz postaci. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób aby ogólna ilość leku odpowiadała ilości (sztuk) podanej w formularzu ofertowym. Informację o zastosowaniu innej wielkości opakowania niż podane poniżej należy wyraźnie zaznaczyć w formularzu a sposób zamiany wyjaśnić w osobnym piśmie podpisanym przez osobę upoważnioną i stanowiącym załącznik do formularza.

Kod CPV:

33.60.00.00-6

33.14.11.10-4

33.14.13.10-6

33.14.13.20-9

33.14.14.20-0

Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa odbywać się będzie raz w tygodniu następnego dnia po złożeniu zamówienia telefonicznie lub faksem. Ostateczna ilość zostanie uzgodniona każdorazowo przed dostawą. Dostawa odbywać się będzie 1 raz w tygodniu. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku.

  1. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wyszczególnionych w art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.,

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, według formuły spełnia - nie spełnia.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowania wymaganych każdy Wykonawca złoży poniższe dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składanie ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 -3 u.p.z.p. oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na skutek zaistnienia przesłanek z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Koncesja lub zezwolenie na obrót środkami farmaceutycznymi

 

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium najniższej ceny w 95% i kryterium daty ważności produktów w 5%.

  1. Miejsce i termin składania ofert

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

Termin składania ofert upływa w dniu 03.03.2015 r. o godz. 11.30

6. Termin związania ofertą:

a) Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

b) Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, aby Oferent przedłużyli okres związania ofertą o ściśle określony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: http://www.mczp-lodz.pl

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  1. Zamawiający dopuszcza w umowie zmianę cen (w górę, w dół) w stosunku do treści oferty, w przypadku zmiany przepisów polegających na wprowadzeniu obligatoryjnych cen leków lub w przypadku zmiany stawki VAT.

11. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 u.p.z.p. do 20% wartości zamówienia.

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,

  1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dr n. med. Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi