logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email


http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_01_catering/ogloszenie.pdf
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_01_catering/siwz_catering.doc
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_01_catering/zal_1_SIWZ_formularz_ofertowy.doc
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_01_catering/zal_2_SIWZ_oswiadczenie.doc
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_01_catering/zal_3_SIWZ_wzor_umowy.doc
http://www.mczp-lodz.pl/zamowienia/2015_zp_01_catering/zal_4_SIWZ_wzor_umowy.doc


Nr postępowania: ZP/01/2015 Data: 06.02.2015 r.

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

www.mczp-lodz.pl

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

Tel. 0-42 676 18 18

Fax 0-42 676 18 88

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

DLA PACJENTÓW MCZP

 

  1. Przedmiot zamówienia

PAKIET 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi
w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień Zamawiającego położonego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41 oraz Odziału Leczenie Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych (Detoksykacji) przy ul. Kilińskiego 232. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,

55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.

PAKIET 2

Przedmiotem zamówienia świadczenia własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów hosteli-noclegowni oraz Oddziału Dziennego przy ul. Niciarnianej 41 i Przybyszewskiego 251/253. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Kod CPV: 55520000-1 usługi dostarczania posiłków,

55321000-6 usługi przygotowywania posiłków.

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  1. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ złożą prawidłową pod względem formalnym i merytorycznym ofertę,

2/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,

3/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i ust. 2 PZP (wyszczególnienie okoliczności wykluczających z postępowania znajduje się w pkt 5.2. SIWZ).

Dokonanie oceny powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonej oferty
i dokumentów dołączonych do oferty wyszczególnionych w Części VI SIWZ. Wykonawcy, którzy nie spełnią choćby jednego warunku uczestnictwa w niniejszym postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium ceny (90%) oraz czas dostarczania posiłków w czasie dnia (10%).

  1. Miejsce i termin składania ofert

Miejski Centrum Zdrowia Publicznego

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

W sekretariacie, III piętro

Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 11.30.

6. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na stronie: www.mczp-lodz.pl

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych oraz wariantowych.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w określonym w SIWZ przedmiocie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 PZP.

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen w umowie.

12. Zamawiający nie zamierza:

-zawrzeć umowy ramowej,

- ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

  1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Dr Krzysztof Kumański

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego

im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi