logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

Poradnia promocji zdrowia

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41


Świadczenia realizowane w poradni promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień obejmują
oddziaływania polegające na:
- przekazywaniu wiedzy na temat zaburzeń związanych z uzależnieniami, czynników ryzyka i sposobów ich eliminowania,
- wzmacnianiu kompetencji potrzebnych do zapobiegania uzależnieniom,
- podejmowaniu działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej oraz kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.
Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii profilaktyki uzależnień, odbywa się poprzez:
1. Porady i konsultacje profilaktyczne:
e)    poradnictwo wobec uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz wobec ich rodzin w tym prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych;
f)    prowadzenie szkoleń w zakresie wiedzy i umiejętności na temat uzależnienia i współuzależnienia dla pracowników służby zdrowia;
g)    prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla młodzieży;
h)    udzielanie konsultacji, porad i instruktażu osobom i grupom zawodowo zajmującym się pracą z dziećmi i młodzieżą;
2. Projektowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie uzależnień oraz promujących zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych