logo_mczp15.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu na badania laboratoryjne

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi na podstawie art. 26, ust. 4 USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 217) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego 30.10.2013 r. w postępowaniu o udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych wpłynęły do dnia 10.11.2013 r. do godz. 12.30 wpłynęły 4 oferty...

 

Więcej…
 

Zmiana treści załącznika nr 5 do konkursu ofert na badania laboratoryjne

MCZP informuje, że nastąpiła zmiana treści umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych w § 6 ust. 2, pkt d) na „Gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w szczególności w przypadku powtarzającego się nieprzestrzegania § 2 umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń”. Pozostałe punkty umowy pozostają bez zmian...

Więcej…
 

Rozstrzygnięcie przetargu ZP/04/2013 - Dostawa leków

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi informuje, że do dnia 03.04.2013 r. do godz. 12.30 wpłynęła 1 oferta. Otwarcie ofert nastąpiło 03.04.2013 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi, w obecności komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 12/2013 z dnia 14.03.2013 r. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie szacunkowych danych dotyczących zakupu leków oraz środków opatrunkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zużycia leków i środków opatrunkowych w kolejnych 12 miesiącach na kwotę: pakiet 1: 47 913,54 zł netto, 51 746,62 zł brutto; pakiet 2: 9 650,79 zł netto, 10 422,85 zł brutto...

Więcej…
 

Konkurs ofert na badania laboratoryjne


Dyrektor Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 w dniu 30.10.2013 r. ogłasza Konkursy Ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych. Umowa na wykonywanie badań laboratoryjnych zostanie zawarta od dnia 01.02.2014 r. do 31.01.2015.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sprawach merytorycznych pod nr. tel. 42 689 11 66; w sprawach formalnych pod nr. tel. 42 674 86 94 w. 10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem siedziby oferenta oraz napisem  „Oferta na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych” w sekretariacie MCZP przy ul. Niciarnianej 41, III piętro do dnia 20.11.2013 do godz. 12.30. Otwarcie ofert nastąpi 20.11.2013 o godz. 13.00. MCZP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Więcej…
 

Nowe zamówienie - Dostawa leków - ZP 04/2013

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Zakładu Medycyny Uzależnień przy ul. Kilińskiego 232 oraz do Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Cieszkowskiego 6. Dostawa odbywać się będzie raz w tygodniu następnego dnia po złożeniu zamówienia telefonicznie lub faksem. Koszty transportu muszą być uwzględnione w podanych cenach leków.

Pakiet 1 - leki
Pakiet 2 - leki psychotropowe ...

Więcej…
 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 7 z 10