logo_mczp15.jpg

Konkurs na na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41, na podstawie Zarządzenia Nr 6806/VI/2014 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04.08.2014 r. w dniu 03.09. 2014 r. ogłasza Konkurs Ofert na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ MCZP. Oferent składa ofertę wraz z załącznikami i w sposób określony w punktach 3-9 „Zasad wyboru podmiotów uprawnionych do wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź”, stanowiących załącznik nr 1 do Zrządzenia Nr 6806/VI/2014 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 04.08.2014 r. (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)...

Więcej…
 

MCZP zdobyło certyfikat ISO 9001: 2009

 

SP ZOZ MCZP świadczy wysokiej jakości usługi medyczne zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów.Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2009, co zostało potwierdzone certyfikatem ISO 9001. System Zarządzania Jakością działa w MCZP od 15.01.2014 r. Jednostka Certyfikująca przeprowadziła audyt w dniach 06-07.05.2014 r. Certyfikat został wydany na 3 lata z datą 19.05.2014 r....

Więcej…
 

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 w dniu 21.03. 2014 r. Ogłasza Konkurs Ofert na wykonanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE MEDYCYNY UZALEŻNIEŃ MIEJSKIEGO CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO w zakresie dyżuru w Oddziale Przyjęć i Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Zakładu Medycyny Uzależnień MCZP przy ul. Kilińskiego 232 podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa...

Więcej…
 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

 

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi na podstawie art. 26, ust. 4 USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 217) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert ogłoszonego 21.03.2014 r. w postępowaniu o udzielanie ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE MEDYCYNY UZALEŻNIEŃ MIEJSKIEGO CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO w zakresie dyżuru w Oddziale Przyjęć i Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Zakładu Medycyny Uzależnień MCZP przy ul. Kilińskiego 232 podczas którego wykonywane będą następujące świadczenia zdrowotne: porada diagnostyczna, hospitalizacja krótkoterminowa...

Więcej…
 

Rozstrzygnięcie postępowania ZP/04/2014 w zakresie pakietu 1

Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41, niniejszym informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi”...

 

Więcej…
 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 3 z 10